top of page

Пътят към усъвършенстването на аргументацията в дебатирането

Текст: Райна Метева


Да се аргументираме добре е изключително важна част от нашето ежедневие. Чрез правилното обосноваване на твърденията ни, хората ще ни разбират по-добре и това ще улесни комуникацията ни с тях.


Обикновено подкрепяме мнението си с аргументи, за да представим по-детайлно гледната си точка и за да убедим останалите в правотата си. За да бъде един аргумент издържан и релевантен, той трябва да се базира на логически разсъждения и да води до конкретни заключения.


Нека си представим два свята. Първият е този, в който живеем всички ние – където се развиват актуални проблеми на обществото, които могат да бъдат обсъдени в изказванията ни. Вторият е светът на аргументите ни – той е по-скоро хипотетичен. Има много прилики с другия – включва същите тези актуални проблеми, хора и ситуации, но в него ние предлагаме по-добри решения или друг вид алтернативи. За да има тежест един аргумент, той трябва да бъде достатъчно добре защитен. Също така, чувствата и реакциите на хората като единици в обществото са от изключителна важност за нашето изказване, защото те определят неговата тежест в един дебат.Както вече споменах, освен да изкажем твърдението си, ние трябва да го защитим. Днес ще ви представя няколко начина, по които можете да подсилите вашия аргумент, когато участвате в дебат.


1. Да изясним какво точно се опитваме да докажем

По този начин ще изградим нашия аргумент много по-структурирано, което ще улесни както самите нас, така и противниците ни в разбирането му. Най-лесният тип структура за формулиране на ясна теза е: х (дадено нещо) води до y (конкретна промяна), като структурата на аргумента е следната:

  • твърдение;

  • доказателства и примери;

  • последствия;

  • заключение.


2. Да определим важните точки в хипотетичния свят на аргумента


Тук става дума именно за това какви са проблемите в него и какво е важно за хората там. За да достигнем до по-добро развиване на защитата на твърдението, е необходимо да си задаваме въпросите “Защо това е вярно?“ и “Защо нещо е вероятно да се случи?”, като по този начин ще бъдем максимално обективни спрямо материала, който изказваме. Вместо да нагаждаме информация спрямо анализа си, ще се питаме дали наистина действията, за които говорим, са възможни за реализиране и дали ще доведат до положителна или отрицателна промяна в живота на хората.


Когато предлагаме дадени алтернативи, е необходимо да поясним защо точно те ще имат ефект и как те са ексклузивни за света, за който говорим, като същевременно обмислим как тези решения ще повлияят на стимулите и възможностите на хората.


3. Да използване релевантни примери

Това се прави с цел да обрисуваме и допълним картината на нашия хипотетичен свят. Най-често имат функцията да опишат реалността като проблемна, което пък подпомога важността на последствията в аргумента ни. Важно е да обясним, защо тези проблеми съществуват или от какво са се породили и как чрез нашия аргумент би се постигната някаква промяна.


Когато участваме в дебат, трябва да поясним защо нашят материал е по-важен и как конкретно той засяга живота и емоциите на хората в този свят. Нужно е да покажем защо аргументът ни е по-силен от този на опопонента ни, както и по какъв начин и за кого последиците са по-значителни. Много важно е да се определи колко време ще продължи ефектът от промяната и колко хора са засегнати от нея.


Още няколко неща, които да вземете предвид:

  • Заключителната част от аргумента ни е тази, в която обобщаваме промените и последиците.

  • Материал, който бива съставен на база на предразсъдъци, стереотипи, съдене по етнически групи, раси и външен вид, не важи.


Източници:


{1} Аргументи, аргументация, етос - РЕТОРИКА И ...

https://rhetoric.bg › аргументи-аргументация-етос , Посетено на 09.06

{2} Велина Андонова (2021). Асоциация дебати България, Посетено на 06.07


0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page